رمان خانم کوچولو

11,000 تومان

توضیحات

دانلود رمان خانم کوچولو به قلم مشترک سروناز روحی و سپهر رایگان نیست،بدین صورت که شما فایل عیارسنج زیر (که حاوی بخش ابتدایی رایگان رمان است) را دانلود کرده و آن را مطالعه می کنید؛

اگر علاقمند بودید بر روی لینک افزودن به سبد خرید کلیک کرده و فایل کامل را پس از خرید اینترنتی، دانلود می کنید.

رمان خانم کوچولولینک دانلود فایل عیارسنج رمان خانم کوچولو به قلم مشترک سرو روحی و سپهر

*

خلاصۀ رمان خانم کوچولو :

مهسا مهدوی دختر دبیرستانی و ساده ای که رفته رفته عاشق پسرخاله اش فردین میشود اما تردید دارد که این عشق است یا یک علاقه ی نه چندان قوی! تلاشی برای اثبات این کار نمی کند و علاقه اش را پیش خودش نگه میدارد تا زمانش فرا برسد تا اینکه …

*

مقداری از متن رمان خانم کوچولو :

– اول ﮐﺪوم ﮐﺎدو؟!

ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ داد.

– اون ﺑﺰرﮔﻪ، اون ﺑﺰرﮔﻪ!

– اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺋﻪ رو ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯽ ﺗﻮﺷﻪ؟

– ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮی رو ﺑﺎز ﮐﻨﻪ.

– ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ داره؟ ﯾﻪ ﮐﺪوﻣﻮ ﺑﺎز ﮐﻦ از ﮔﺸﻨﮕﯽ ﻣﺮدﯾﻢ.

– ﻣﻦ ﮐﯿﮏ ﻣﯽ ﺧﻮام. ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﮐﺎدو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ، ﮐﯿﮏ ﻧﻤﯿﺪﯾﻦ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎدو آوردﯾﻢ. ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﯿﮏ ﺑﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ.

ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ی آﺧﺮ، ﺟﻤﻊ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ، ﻧﮕﺎه ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.

ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ، دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

– واﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻦ؟! واﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ، ﻫﯽ ﮐﺎدو ﻣﺎدو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ؟ ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و دو ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ داﺷﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ!

ﻧﻨﻪ ﺟﻮنِ ﺑﺎﺑﺎم ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﯾﻪ ﮐُﺮﺳﯽ داﺷﺖ واﺳﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﯿﺮ ﺳﺮش ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﺑﭽﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوﻣﻢ ﺳﺮاﻏﺶ ﻧﻤﯽ اوﻣﺪن. اون ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﺶ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻪ اس ام اس ﺑﻬﺶ ﺑﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪش رو ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻦ. اﻻن ﭼﯿﻪ ﻫﯽ زرت و زرت ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺪن ﻓﻼﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرک، ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواﺟﺖ ﻣﺒﺎرک!

*

مشخصات فایل دانلود رمان خانم کوچولو:

تعداد صفحات فایل پی.دی.اف : ۱۰۴۳

قیمت فایل کامل : ۱۱ هزار تومان

علاوه بر PDF ، فرمت های APK و EPUB هم موجود است.

*

آیدی تلگرام پشتیبانی خرید های ناموفق : T.me/BaghStore_Admin

 

لینک صفحه سروناز روحی

 

اشتراک در
اطلاع از
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست