خانه » رمان » خانم کوچولو

رمان خانم کوچولو

نویسنده رمان: 

خورشید.ر (سروناز روحی)
و سپهر

انتشارات: 

سال انتشار: 

ژانر رمان: 

نوع رمان: غیر رایگان (خرید از اپلیکیشن)

تعداد صفحات

1043

قیمت نسخه چاپی

– تومان

نوع فایل

اندروید و iOS

خلاصه ای از رمان خانم کوچولو

مهسا مهدوی دختر دبیرستانی و ساده ای که رفته رفته عاشق پسرخاله اش فردین میشود اما تردید دارد که این عشق است یا یک علاقه ی نه چندان قوی! تلاشی برای اثبات این کار نمی کند و علاقه اش را پیش خودش نگه میدارد تا زمانش فرا برسد تا اینکه …

قسمتی از رمان خانم کوچولو

– اول ﮐﺪوم ﮐﺎدو؟!

ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻈﺮي ﻣﯽ داد.

– اون ﺑﺰرﮔﻪ، اون ﺑﺰرﮔﻪ!

– اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺋﻪ رو ﺑﺎز ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯽ ﺗﻮﺷﻪ؟

– ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ آﺧﺮي رو ﺑﺎز ﮐﻨﻪ.

– ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ داره؟ ﯾﻪ ﮐﺪوﻣﻮ ﺑﺎز ﮐﻦ از ﮔﺸﻨﮕﯽ ﻣﺮدﯾﻢ.

– ﻣﻦ ﮐﯿﮏ ﻣﯽ ﺧﻮام. ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﮐﺎدو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ، ﮐﯿﮏ ﻧﻤﯿﺪﯾﻦ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﺎدو آوردﯾﻢ. ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﯿﮏ ﺑﺪﯾﻦ دﯾﮕﻪ.

ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ ي آﺧﺮ، ﺟﻤﻊ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ، ﻧﮕﺎه ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.

ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻓﺮدﯾﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ، دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

– واﺳﻪ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻦ؟! واﺳﻪ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻦ، ﻫﯽ ﮐﺎدو ﻣﺎدو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻦ؟ ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و دو ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ داﺷﺘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮا ﻧﺒﻮد ﮐﻪ!

ﻧﻨﻪ ﺟﻮنِ ﺑﺎﺑﺎم ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮز ﯾﻪ ﮐُﺮﺳﯽ داﺷﺖ واﺳﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺧﯿﺮ ﺳﺮش ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﺑﭽﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪوﻣﻢ ﺳﺮاﻏﺶ ﻧﻤﯽ اوﻣﺪن. اون ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺎﻣﮏ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﺶ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻪ اس ام اس ﺑﻬﺶ ﺑﺪن ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﺪش رو ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻦ. اﻻن ﭼﯿﻪ ﻫﯽ زرت و زرت ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺪن ﻓﻼﻧﯽ ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرك، ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواﺟﺖ ﻣﺒﺎرك!

*

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
فهرست