اخبار انتشار کتاب

پرترۀ فاطمه اشکو بر روی پرتره

کتاب رمان جدیدی به نام پرتره به نویسندگی فاطمه اشکو از نشر شقایق چاپ شد. تصویر روی جلد این کتاب داستان فارسی، پرتره ای از

فهرست